Vedtægter

Vedtægter for Albertslund Jazzklub med hjemsted i Albertslund Kommune

§ 1
Formålet med Albertslund Jazzklub er at udbrede kendskab til jazz. bl.a. ved musikalske arrangementer og derigennem at skabe et socialt fællesskab medlemmerne i mellem. At formidle kendskabet til samarbejdspartnere indenfor jazzmusikken.

§ 2
Albertslund Jazzklub kan samarbejde med andre foreninger, organisationer, samt virksomheder og stå som støttegruppe ved arrangementer på linje med klubbens.

§ 3
Indmeldelse i Albertslund Jazzklub. Jazzklubben er åben for nye medlemmer fra det fyldte 18.år. Indmeldelse i jazzklubben sker ved arrangementerne, ved henvendelse til et bestyrelsesmedlem eller klubbens kasserer.

§ 4
Kontingentet fastsættes på den ordinære generalforsamling. Ved klubbens arrangementer opkræves en entre, der fastlægges af bestyrelsen. Entreen kan variere fra gang til gang.

§ 5
Ordinær generalforsamling afholdes en gang årligt i første kvartal. Generalforsamlingen er klubbens øverste myndighed og dennes afgørelser kan ikke appelleres. Generalforsamlingen indkaldes ved bekendtgørelse i den lokale presse og/ eller ved direkte henvendelse til medlemmerne samt på hjemmesiden under punktet generalforsamling senest 14 dage før den afholdes. Regnskabet fremlægges på generalforsamlingen. Forslag der ønskes behandlet på generalforsamlingen, må være formanden i hænde senest 8 dage før generalforsamlingen afholdes. Dette gælder også forslag om vedtægtsændringer. Ændringer kan besluttes på generalforsamlingen, når mindst 2/3 dele af tilstedeværende medlemmer stemmer for.

Dagsordenen skal indeholde følgende punkter.
1. Valg af mødeleder
2. Valg af referent
3. Formandens beretning
4. Kassererens beretning
5. Indkomne forslag
6. Fastsættelse af kontingent
7. Valg formand/ kasserer
8. Valg af andre bestyrelsesmedlemmer
9. Valg af bestyrelsessuppleanter for et år
10. Valg af 2 revisorer samt 1 revisorsuppleant for et år.
11. Eventuelt

§ 6
Bestyrelsen består af op til syv medlemmer. En formand og en kasserer samt op til fem bestyrelsesmedlemmer. Den valgte bestyrelse konstituerer sig selv med næstformand og sekretær. Formanden, og i dennes fraværelse næstformanden, tegner klubben udadtil. Valgperioden er to år. Formanden og op til to bestyrelsesmedlemmer er valgt på ulige årstal. Kassereren og op til 3 bestyrelsesmedlemmer er valgt på lige årstal. I tilfælde af kampvalg skal afstemningen foregå skriftligt.

§ 7
Ekstraordinær generalforsamling kan indkaldes af bestyrelsen og skal indkaldes hvis 1/3 af medlemmerne beder herom skriftligt og med angivelse af dagsorden. Mindst 2/3 dele af de medlemmer, der har underskrevet en sådan anmodning, skal være til stede under den ekstraordinære generalforsamling, for at denne er gyldig.

§ 8
Økonomi: Regnskabet følger kalenderåret og den siddende formand og kasserer har ansvar for kasse, bank i fællesskab. Der skal aflægges regnskab på førstkommende bestyrelsesmøde efter hvert arrangement. Det konstaterede over- eller underskud for årsregnskabet, overføres til kapitalkonto.

§ 9
Ophævelse af klubben kan kun finde sted, såfremt en lovlig indkaldt ekstra/ordinær generalforsamling vedtager dette. Et eventuelt overskud anvendes til almennyttige formål efter generalforsamlingens beslutning.

§ 10
Hverken klubbens medlemmer eller bestyrelse hæfter personligt for de af klubben indgåede forpligtelser, for hvilken klubben alene hæfter med dens formue.


På generalforsamlingen den 3. marts 2019 blev der vedtaget diverse rettelser i § 5 og 8.