Generalforsamling

Generalforsamling

Referat fra generalforsamling i Albertslund Jazzklub 03.03. 2019.
Afholdt i kantinen på Albertslund Rådhus kl. 17.00.

Dagsorden:
1. Valg af mødeleder
2. Valg af referent
3. Formandens beretning
4. Kassererens beretning
5. Indkomne forslag senest den 24.02.2019
6. Fastsættelse af kontingent for 2019
7. Valg af formand og kasserer

Formand – Troels Busk – på valg genopstiller
Kasserer – Per Hvitved – ikke på valg

8. Valg af bestyrelse
Mogens Pedersen – på valg genopstiller
Carsten Birkbøll – på valg genopstiller ikke
Lise-Lotte Kiær – ikke på valg

9. Valg af 2 suppleanter
Nina Larsen – på valg – genopstiller
Lisbeth Busk – på valg – genopstiller

10. Valg af revisorer
Bent H. Rasmussen – på valg – genopstiller
Flemming Bo – på valg – genopstiller ikke
Revisorsuppleant – Susanne Nielsen – på valg – genopstiller

11. Evt.

Pkt. 1. Gert Kornum valgt som dirigent
Konstaterede at generalforsamlingen var lovligt indvarslet.

Pkt. 2. Nina Larsen valgt som referent

Pkt. 3. Formandens beretning:
Troels orienterede om Jazzklubbens arrangementer for jubilæumsåret 2018. Der har været 9 arrangementer med stort fremmøde. Året 2019 startede med et eftermiddagsarrangement med stort fremmøde. Troels bad derfor om forsamlingens syn på flere eftermiddagsarrangementer. Han slog også et slag for Badesøarrangementet i august.
Bestyrelsen har besluttet at entreen for medlemmer nedsættes til 70 kr.

Troels takkede de mange, der giver en hånd med oprydning efter arrangementerne. Han efterlyste 2 nye bestyrelsesmedlemmer og medlemmer, der vil give en hånd med hvis det kniber.

Der var følgende bemærkninger til formandens beretning:
Susanne Nielsen bakkede op om flere eftermiddagsarrangementer
Inger Elise Hansen foreslog at medlemmer blot kunne melde sig som ”hjælpere”. Troels foreslog, at der blev lagt en liste frem, som man kunne skrive sig på. Beretningen blev enstemmigt godkendt.

Pkt. 4. Kassererens beretning:
Per Hvitved aflagde beretning, der blev godkendt uden bemærkninger.

Pkt. 5. Indkomne forslag
Mogens Pedersen fremlagde forslag fra bestyrelsen om præcisering af Jazzklubbens vedtægter, således at de bliver i overensstemmelse med gældende praksis. (bilag vedlagt). De blev alle godkendt.

Pkt. 6. Fastsættelse af kontingent
Troels foreslog uændret kontingent på 150 kr.
Forslaget blev vedtaget.

Pkt. 7. Valg af formand og kasserer
Troels Busk blev genvalgt som formand
Kasserer Per Hvitved var ikke på valg.

Pkt. 8. Valg af bestyrelse:
Mogens Pedersen blev genvalgt
Carsten Birkbøll genopstillede ikke, men ønsker at fortsætte med udvalgte arbejdsopgaver. Troels takkede ham for samarbejdet.
Lise-Lotte Kiær var ikke på valg
Bjarne Duelund var ikke på valg
Henrik Højgård blev nyvalgt
Berit Holmqvist blev nyvalgt

Pkt. 9. Valg af suppleanter:
Lisbeth Busk og Nina Larsen blev genvalgt.

Pkt. 10. Valg af revisorer:
Bent H. Rasmussen genvalgt
Flemming Bo ønskede ikke genvalg, og Troels takkede ham især for hjælp til at ”genstarte” jazzklubben.
Susanne Nielsen blev nyvalgt

Valg af revisorsuppleant:
Geert Jørgensen blev nyvalgt.

Pkt. 11. Evt.
Geert Jørgensen spurgte, hvorfor regnskabet ikke kunne ligge på hjemmesiden. Troels svarede, at regnskabet er for medlemmerne.

Dirigenten blev takket.

Referent: Nina Larsen Dirigent: Gert Kornum

Bilag:
Bestyrelsens forslag til præcisering af vedtæger for Albertslund Jazzklub
§5: Regnskabet fremlægges senest 14 dage før på generalforsamlingen. Pkt. 10: Valg af 2 revisorer samt 1 revisorsuppleant for et år

§8: Der skal aflægges regnskab på førstkommende bestyrelsesmøde efter hvert arrangement. Det konstaterede over- eller underskud for årsregnskabet, overføres til kapitalkonto.